Bedrijfsongeval

Van een bedrijfsongeval is sprake indien u een ongeval is overkomen binnen werktijd. Als uw werkgever niet kan aantonen dat hij al hetgeen heeft gedaan dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om een (dergelijk) ongeval te voorkomen, dan is hij in veel gevallen aansprakelijk voor de door u als gevolg van het ongeval geleden schade.
Een aparte categorie binnen de bedrijfsongevallen, betreft de beroepsziekten (denk aan RSI, burn-out, schildersziekte etc.). Indien u gezondheidsklachten heeft opgelopen door de omstandigheden waaronder u (heeft ge-) werkt, is de werkgever in sommige gevallen aansprakelijk. U dient daarvoor aannemelijk te maken dat uw ziekte kan zijn ontstaan door de werkomstandigheden. Wel geldt hierbij een zekere ondergrens: het verband tussen de gezondheidsklachten en de arbeidsomstandigheden dient niet te onzeker of te onbepaald te zijn.

Bent u van mening dat uw (oud-) werkgever aansprakelijk is voor uw gezondheidsklachten? Neem dan gerust contact met ons op om de mogelijkheden voor vergoeding van uw schade met ons te bespreken.